Skopje City Garden - GMS

GMS

Skopje City Garden

Skopje City Garden

Cтанбено деловен комплекс сместен во близината на Skopje City Mall. Toj e составен од три објекти како различни ентитети. Двете пониски згради имаат ист третман, додека кулата има делумно различен третман. Особен акцент е даден на дизајнот на терасите, како и на зеленилото кое е едно од најдоминантните карактеристики на објектот.

Автори: Ѓорѓи Мојсов, Оливија Мојсова
Соработник: Сандра Мојсова
Година на проектирање / изведба: 2015/2016
Локација: Карпош 4, Скопје

varijanta1a

varijanta2

NLA Paris_Perspective contreplongé

varijanta4

varijanta5